Thứ Ba, Tháng Bảy 5, 2022
HomeWikitám trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

tám trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Từ tháng tám sẽ là năm lần.

We’ll hit a five-fold increase by August.

OpenSubtitles2018. v3

Vào ngày 8 tháng 1 năm 1945, Thatcher gia nhập một đội tiếp nhiên liệu đặc biệt bao gồm sáu tàu chở dầu nhanh, hai tàu sân bay hộ tống và tám tàu khu trục để tiến hành tiếp nhiên liệu cho các tàu sân bay nhanh.

On 8 January, Thatcher joined a special fueling group composed of six of the fastest oilers, two escort carriers, and eight destroyers to conduct fueling operations in the South China Sea for the fast carriers.

WikiMatrix

Ballade số 1 cung Sol thứ, Op. 23, được Chopin viết vào năm 1831 trong suốt tám tháng ở Vienna của ông.

Ballade No. 1 in G minor, Op. 23, dates to sketches Chopin made in 1831 during his eight-month stay in Vienna.

WikiMatrix

Tôi xin nói rằng cả tôi lẫn Riley tám tuổi đều không biết bất kỳ ai đã chụp bức ảnh của chúng tôi.

Let me say that neither I nor eight-year-old Riley knew anyone was taking our pictures.

LDS

Khai thác tình hình, Noailles bắt Camprodon vào ngày 22 tháng Năm, nhưng một đội quân Tây Ban Nha lớn hơn dưới Công tước Villahermosa buộc ông phải rút lui về Roussillon vào tháng Tám.

Exploiting the situation, Noailles captured Camprodon on 22 May, but a larger Spanish army under the Duke of Villahermosa forced him to withdraw back to Roussillon in August.

WikiMatrix

Tám ngày nữa tôi sẽ chuyển thuốc súng cho các cô.

I will have your gunpowder in eight days.

OpenSubtitles2018. v3

Giả thuyết Riemann, cùng với giả thuyết Goldbach thuộc về bài toán thứ tám của Hilbert trong danh sách 23 bài toán chưa giải được của David Hilbert; nó cũng là một trong bày bài toán của Giải thưởng Bài toán Thiên niên kỷ do Viện Toán học Clay khởi xướng.

The Riemann hypothesis, along with the Goldbach conjecture, is part of Hilbert’s eighth problem in David Hilbert’s list of 23 unsolved problems; it is also one of the Clay Mathematics Institute Millennium Prize Problems.

WikiMatrix

Quá nhiều cho lớp tám của hắn ta.

So much for his eighth-grade class.

OpenSubtitles2018. v3

Ví dụ như, vào ngày 13 tháng Chạp năm 2011, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Văn Lía và Trần Hoài Ân bị xử tổng cộng tám năm tù giam, cộng thêm năm năm quản chế.

For example, on Dec. 13, 2011, Hoa Hao Buddhist advocates Nguyen Van Lia and Tran Hoai An were sentenced to a total of eight years imprisonment, to be followed by five more years on probation.

hrw.org

Ngày 20 tháng Tám, chính quyền tuyên bố chấm dứt kiểm duyệt trước khi xuất bản, một bước tiến quan trọng đặt nền móng cho tự do báo chí – mặc dù cũng trong ngày đó, Bộ Thông tin Myanmar ra hướng dẫn chi tiết cho hoạt động truyền thông, trong đó có điều khoản nghiêm cấm phê phán chính phủ hay các chính sách của chính phủ.

On Aug. 20, the government announced an end to pre-publication censorship, an important step forward towards cementing gains in press freedom– though on the same day, the Ministry of Information issued detailed guidelines for the media to follow that prohibits criticizing the government or its policies.

hrw.org

Sự phát triển của nó bắt đầu vào năm 1924 với một loạt tám bài giảng về nông nghiệp của Rudolf Steiner.

Its development began in 1924 with a series of eight lectures on agriculture given by Rudolf Steiner.

WikiMatrix

Nữ hoàng chỉ định một chỉ định một Lord Lieutenant để đại diện cho mình trong một trong tám hạt bảo quản ở Wales, mà là sự kết hợp của các khu vực chính cho mục đích nghi lễ.

The queen appoints a Lord Lieutenant to represent her in each of the eight preserved counties of Wales, which are combinations of principal areas retained for ceremonial purposes.

WikiMatrix

Anh đã kết thúc ở vị trí thứ tám trong số 14 người tham gia giải đấu chính, với 5,5 / 13 điểm.

He ended up on a shared eight place out of fourteen in the main tournament, scoring 5.5/13.

WikiMatrix

Ừ thì, gan của tôi khỏe như một đôi bốt từ đời tám hoánh mà.

Yeah, well, my liver’s tough as an old boot.

OpenSubtitles2018. v3

Ban hội thẩm khu vực 9 thẩm quyền nhất trí vào ngày 02 Tháng Tám 2011 trong sự có lợi của nguyên đơn, gửi trả quyết định bốn dự án gỗ cho Sở Lâm nghiệp và đưa ra hướng dẫn cho những gì cần thiết trong quá trình phân tích lại tác động tới hươu.

The 9th Circuit panel ruled unanimously on August 2, 2011, in favor of the plaintiffs, remanding the four timber sale decisions to the Forest Service and giving guidance for what is necessary during reanalysis of impacts to deer.

WikiMatrix

(11) Vua thứ tám là ai?

(11) What is the identity of the eighth king?

jw2019

Thông qua nghiên cứu của họ, họ phát triển một danh sách tám mươi bảy cái tên, và bắt đầu tìm các nạn nhân để khẳng định những nghi ngờ của mình.

Through their research, they develop a list of 87 names, and begin to find their victims to back up their suspicions .

WikiMatrix

Tất cả tám thành viên, bao gồm Youkyung, đều ở program này.

All eight members, including drummer Youkyung, were on the program.

WikiMatrix

Xuất bản : thứ bảy, ngày 22 tháng tám năm 2009

Published : Saturday, 22 August 2009

EVBNews

Năm 2001, Hội địa lý quốc gia Hoa Kỳ phát hành một bộ tám đĩa CD-ROM ghi chi tiết tất cả các tấm bản đồ từ năm 1888 tới năm 2000.

In 2001, National Geographic released an eight-CD-ROM set containing all its maps from 1888 to December 2000.

WikiMatrix

Anh đã có tám lần ra sân trong suốt mùa giải, khi Timão đứng đầu bảng trong mùa giải thông thường nhưng bị Ponte Preta đánh bại trong trận tứ kết play-off.

He made eight appearances across the season, as the Timão topped the table in the regular season but were defeated by Ponte Preta in the play-offs quarter-finals.

WikiMatrix

Nucleosome gồm tám protein được gọi là histone, với khoảng 147 cặp base DNA quấn quanh chúng; ở vùng nguyên nhiễm sắc, sự quấn này là lỏng lẻo để sợi DNA thô có thể được tiếp cận.

Nucleosomes consist of eight proteins known as histones, with approximately 147 base pairs of DNA wound around them; in euchromatin, this wrapping is loose so that the raw DNA may be accessed.

WikiMatrix

Nhưng tám chuyện thế là đủ rồi.

But enough chitchat.

OpenSubtitles2018. v3

Người bạn của tôi tên Max đã chịu phép báp têm vào lúc tám tuổi.

My friend Max was baptized when he was eight years old.

LDS

Nó được phóng lần đầu vào năm 1988, biến Israel thành quốc gia thứ tám có năng lực phóng vệ tinh.

It was first launched in 1988, making Israel the eighth nation to have a space launch capability.

WikiMatrix

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE