Thứ Ba, Tháng Bảy 5, 2022
HomeWikiLý thuyết: Thao tác với tệp trang 83 SGK Tin học 11>

Lý thuyết: Thao tác với tệp trang 83 SGK Tin học 11>

1. Khai báo

Khai báo biến tập văn bản có dạng :

var : text;

Ví dụ

vart.epl, tep2 : text ;Tên biến tệp ( hay gọi là biến tệp ) phải theo đúng quy cách đặt tên. Khai báo biến tệp để sau đó hoàn toàn có thể thực thi những thao tác với tệp trải qua biến tệp .

2. Thao tác với tệp

a ) Gắn tên cho biến tệpGắn tên tệp với biến tệp thực ra là tạo một tham chiếu giữa tệp trên đĩa ( do tên tệp và đường dần tương ứng được hệ điều hành quản lý xác lập ) và biến tệp trong chương trình, làm cho biến tệp trở thành đại diện thay mặt cho tệp. Biến tệp trở thành đối tượng người tiêu dùng trực tiếp trong chương trình để nhận những thao tác so với tệp trên đĩa. Gán tên của một tệp cho biến tệp theo cú pháp :

Assign (, );

Ví dụAssign ( tep1, ‘ DULIEU.DAT ‘ ) ;Trong đó, tên tệp là hằng xâu kí tự hoặc giá trị của một biểu thức kiểu xâu kí tự. Tất cả những phép toán trên biến tệp sẽ tác động ảnh hưởng tới tệp tên tệp. Sau khi gọi thủ tục Assign khác triển khai cũng trên biến tệp này ( nghĩa là lúc đó biến tệp được chuyển sang kết nối với tệp khác ). Tên tệp hoàn toàn có thể gồm những đường dẫn chứa ổ đĩa, list những thư mục liên tục cách nhau dấu đường dẫn, ở đầu cuối là tên tệp :

<ổ đĩa>:\\\…\\

Ví dụAssign ( tep2, ‘ C : \ INP. DAT ‘ ) ;Độ dài lớn nhất cùa tên tệp là 79 kí tự. Đặc biệt khi tên tệp là xâu rỗng ( độ dài xâu bằng 0 ) thì biến tệp được gán cho những tệp vào / ra chuẩn. Các tệp vào / ra chuẩn được lao lý tương ứng với thiết bị nào là tùy thuộc vào sự bổ trợ cùa mỗi chương trình đích Pascal, nhưng thường lao lý tệp input chuẩn là bàn phím, tệp output chuẩn là màn hình hiển thị .b ) Mở tệp- Thủ tục mở tệp để ghi tài liệu có dạng :

rewrite();

Trong cú pháp, biến tệp cần đã được link với một tệp sau khi dùng Assign .Ví dụassign ( tep3, ‘ C ‘ \ KQ.DAT ‘ ) ;rewrite ( tep3 ) ;- Khi triển khai rewrite ( tep3 ), nếu trên thư mục gốc của ổ đĩa C chưa có tệp KQ.DAT, thì tệp sẽ được tạo với nội dung rỗng. Nếu đã có, nội dung cũ sẽ bị xóa để sẵn sàng chuẩn bị ghi tài liệu mới .- Sử dụng thủ tục reset mở tệp văn bản đã sống sót để đọc tài liệu .Cú pháp :

reset();

Trong cú pháp, biến tệp cần phải là đã được kết nối với một tệp ( dùng assign ). Nếu tệp này không sống sót thì triển khai reset sẽ gặp lỗi. Nếu tệp đã mở thì nó sẽ đóng lại rối sau đó mở lại. Vị trí con trỏ tệp sau lời gọi reset là đầu tệp .Ví dụĐể đọc tài liệu từ tệp DL.INP, ta hoàn toàn có thể mở tệp bằng những thủ tục :tentep : = ‘ DL.INP ‘ ;assign ( tep1, tentep ) ;

reset(tep1);

hoặcassign ( tep1, ‘ DL.INP ‘ ) ;

reset ( tep1 )c ) Đóng / ghi tệp văn bản- Cú pháp đọc tệp văn bản :

Read(,);

Hoặc

Reading ,);

Trong đó, list biến là dãy tên biến 1, tên biển 2, … tên biến N. Các tài liệu cần đọc trong tệp gán vào list biến phải lần lượt có kiểu tương ứng với kiểu của biến trong list biến. Nếu sai kiểu thì chương trình báo lỗi. Lỗi này thường gặp khi biến có kiểu số, tài liệu được đọc lại là kiểu xâu .- Cú pháp ghi tệp văn bản

write(,);

hoặc

writeln (,);

Trong đó, list hiệu quả là dãy hiệu quả 1, hiệu quả 2, ……, tác dụng N. Các hiệu quả i hoàn toàn có thể là biến đơn hoặc biểu thức ( số học, quan hệ hoặc lôgíc ) hoặc hằng xâu .Ví dụGiả sử trong chương trình có khai báo :var tepA, tepB : text ;và tệp tepA được mở để đọc tài liệu, còn tệp tepB dùng để ghi tài liệu .Các thủ tục dùng để đọc tài liệu từ tệp tepA hoàn toàn có thể như sau :Read ( tepA, A, B, C ) ;HoặcRead ( tepA, A, B, C ) ;- Một số hàm chuẩn thường dùng trong khi đọc / ghi tệp văn bản :

Hàm eof () trả về giá trị true nếu con trỏ tệp đang chỉ tới cuối tệp. Hàm eoln( ) trả về giá trị true nếu con trỏ tệp đang chỉ tới cuối dòng.

d ) Đóng tệpThủ tục đóng tệp :

Close();

Trong cú pháp, biến tệp đã được link với một tệp đang mở do đã dùng reset, rewrite hoặc append ( append chỉ dùng với tệp văn bản ) ở thời gian trước đó để mở tệp .Ví dụ

close(tep1);

close ( tep2 ) ;Sau khi đóng một tệp vẫn hoàn toàn có thể được mở lại. Khi mở lại tệp, nếu vẫn dùng biến tệp cũ thì không cần phải dùng thủ tục assign gắn lại tên tệp .

Loigiaihay.com

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE