Thứ Ba, Tháng Bảy 5, 2022
HomeWikiTính tổng hợp trong văn hóa là gì

Tính tổng hợp trong văn hóa là gì


1. Khái niệm văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Khái niệm văn hóa có nội hàm phong phú và ngoại diên rất rộng, vì vậy có rất nhiều định nghĩa khác nhau về văn hóa. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, khái niệm văn hóa được hiểu theo cả ba nghĩa rộng, hẹp và rất hẹp.

Theo nghĩa rộng, Hồ Chí Minh nêu văn hóa truyền thống là hàng loạt những giá trị vật chất và niềm tin do loài người phát minh sáng tạo ra với phương pháp sử dụng chúng, nhằm mục đích đáp ứng lẽ sống sót, đồng thời đó cũng là mục tiêu của đời sống loài người .
Người viết : Vì lẽ sống sót cũng như mục tiêu của đời sống, loài người mới phát minh sáng tạo và ý tưởng ra ngôn từ, chữ viết, đạo đức, pháp lý, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ, những công cụ cho hoạt động và sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và những phương pháp sử dụng. Toàn bộ những phát minh sáng tạo và ý tưởng đó tức là văn hóa truyền thống. Văn hóa là tổng hợp của mọi phương pháp hoạt động và sinh hoạt cùng với bộc lộ của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm mục đích thích ứng những nhu yếu đời sống và yên cầu của sự sống sót .
Định nghĩa về văn hóa truyền thống của Hồ Chí Minh đã khắc phục được những ý niệm phiến diện về văn hóa truyền thống trong lịch sử vẻ vang và hiện tại .
Theo nghĩa hẹp, Người viết : Trong công cuộc thiết kế nước nhà, có bốn yếu tố cần quan tâm đến, cũng phải coi là quan trọng ngang nhau : chính trị, kinh tế tài chính, xã hội, văn hóa truyền thống. Nhưng văn hóa truyền thống là một kiến trúc thượng tầng .
Theo nghĩa rất hẹp, văn hóa truyền thống đơn thuần là trình độ học vấn của con người, bộc lộ ở việc Hồ Chí Minh nhu yếu mọi người phải đi học văn hóa truyền thống, xóa mù chữ ,

2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới

Theo Hồ Chí Minh, nền văn hóa truyền thống dân tộc bản địa phải được kiến thiết xây dựng trên năm điểm lớn sau đây :
1 – Xây dựng tâm ý : ý thức độc lập tự cường .
2 – Xây dựng luân lý : biết quyết tử mình, làm lợi cho quần chúng .

3- Xây dựng xã hội: mọi sự nghiệp liên quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội.

4 – Xây dựng chính trị : dân quyền .
5 – Xây dựng kinh tế tài chính .
Muốn kiến thiết xây dựng nền văn hóa truyền thống dân tộc bản địa theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì phải thiết kế xây dựng trên tổng thể những mặt kinh tế tài chính, chính trị, xã hội, đạo đức, tâm ý con người .

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người

3.1- Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người

Hồ Chí Minh chứng minh và khẳng định, con người là vốn quý nhất, tác nhân quyết định hành động thành công xuất sắc của sự nghiệp cách mạng. Theo Người, vô luận việc gì, đều do người làm ra, và từ nhỏ đến to, từ gần đến xa, đều thế cả .
Con người vừa là tiềm năng, vừa là động lực của cách mạng. Con người là tiềm năng của cách mạng, nên mọi chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng, nhà nước đều vì quyền lợi chính đáng của con người, hoàn toàn có thể là quyền lợi vĩnh viễn, quyền lợi trước mắt ; quyền lợi cả dân tộc bản địa và quyền lợi của bộ phận, giai cấp, những tầng lớp và cá thể .
Không phải mọi con người đều trở thành động lực mà phải là những con người được giác ngộ và tổ chức triển khai. Họ phải có trí tuệ và bản lĩnh, văn hóa truyền thống, đạo đức, được nuôi dưỡng trên nền tảng truyền thống lịch sử lịch sử dân tộc và văn hóa truyền thống hàng ngàn năm của dân tộc bản địa Nước Ta Chính trị, văn hóa truyền thống, ý thức là động lực cơ bản trong động lực con người. Con người là động lực chỉ hoàn toàn có thể thực thi được khi họ hoạt động giải trí có tổ chức triển khai, có chỉ huy. Vì vậy, cần có sự chỉ huy của Đảng Cộng sản .
3.2 – Quan điểm của Hồ Chí Minh về kế hoạch trồng người

Hồ Chí Minh khẳng định: Trồng người là yêu cầu khách quan, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cách mạng. Con người phải được đặt vào vị trí trung tâm của sự phát triển, vừa nằm trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước với nghĩa rộng, vừa nằm trong chiến lược giáo dục – đào tạo theo nghĩa hẹp

Trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa. Điều này cần được hiểu là ngay từ đầu phải đặt ra trách nhiệm thiết kế xây dựng con người có những phẩm chất cơ bản, tiêu biểu vượt trội cho con người mới xã hội chủ nghĩa, làm gương, hấp dẫn xã hội. Đây là một quy trình vĩnh viễn, phải không ngừng triển khai xong, nâng cao ; là nghĩa vụ và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, mái ấm gia đình và của chính bản thân mỗi người .
Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người mới xã hội chủ nghĩa gồm hai mặt gắn bó ngặt nghèo với nhau. Một là, thừa kế những giá trị tốt đẹp của con người truyền thống cuội nguồn ( Nước Ta và phương Đông ). Hai là, hình thành những phẩm chất mới như : có tư tưởng xã hội chủ nghĩa ; có đao đức xã hội chủ nghĩa ; có trí tuệ và bản lĩnh để làm chủ ( bản thân, mái ấm gia đình, xã hội, vạn vật thiên nhiên ) ; có tác phong xã hội chủ nghĩa ; có lòng nhân ái, vị tha, độ lượng. Chiến lược trồng người là một trọng tâm, một bộ phận hợp thành của kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .
Để thực thi kế hoạch trồng người, cần có nhiều giải pháp, nhưng giáo dục và giảng dạy là giải pháp quan trọng bậc nhất. Bởi vì, giáo dục tốt sẽ tạo ra tính thiện, đem lại tương lai tươi tắn cho người trẻ tuổi. Ngược lại, giáo dục tồi sẽ tác động ảnh hưởng xấu đến người trẻ tuổi. Nội dung và chiêu thức giáo dục phải tổng lực, cả đức, trí, thể, mỹ ; phải đặt đạo đức, lý tưởng và tình cảm cách mạng, lối sống xã hội chủ nghĩa lên số 1. Trồng người là việc làm trăm năm, không hề nóng vội một sớm một chiều, việc học không khi nào cùng, còn sống còn phải học .

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE