Thứ Ba, Tháng Bảy 5, 2022
HomeWikiXét xử phúc thẩm trong tố tụng hình sự - Ánh sáng...

Xét xử phúc thẩm trong tố tụng hình sự – Ánh sáng luật

Tính chất của xét xử phúc thẩm

1. Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án hoặc xét lại quyết định hành động xét xử sơ thẩm mà bản án, quyết định hành động xét xử sơ thẩm so với vụ án đó chưa có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý bị kháng nghị hoặc kháng nghị .
2. Quyết định xét xử sơ thẩm bị kháng nghị, kháng nghị là quyết định hành động tạm đình chỉ, quyết định hành động đình chỉ vụ án, quyết định hành động tạm đình chỉ vụ án so với bị can, bị cáo, quyết định hành động đình chỉ vụ án so với bị can, bị cáo và quyết định hành động khác của Tòa án cấp xét xử sơ thẩm theo pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự .

Người có quyền kháng cáo

1. Bị cáo, bị hại, người đại diện thay mặt của họ có quyền kháng nghị bản án hoặc quyết định hành động xét xử sơ thẩm .

2. Người bào chữa có quyền kháng cáo để bảo vệ lợi ích của người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà mình bào chữa.

3. Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người đại diện thay mặt của họ có quyền kháng nghị phần bản án hoặc quyết định hành động có tương quan đến việc bồi thường thiệt hại .
4. Người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến vụ án, người đại diện thay mặt của họ có quyền kháng nghị phần bản án hoặc quyết định hành động có tương quan đến quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm của họ .
5. Người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của bị hại, đương sự là người dưới 18 tuổi hoặc người có điểm yếu kém về tinh thần hoặc sức khỏe thể chất có quyền kháng nghị phần bản án hoặc quyết định hành động có tương quan đến quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của người mà mình bảo vệ .
6. Người được Tòa án tuyên không có tội có quyền kháng nghị về những địa thế căn cứ mà bản án xét xử sơ thẩm đã xác lập là họ không có tội .

Thủ tục kháng cáo

1. Người kháng nghị phải gửi đơn kháng nghị đến Tòa án đã xét xử xét xử sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm. Trường hợp bị cáo đang bị tạm giam, Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ phải bảo vệ cho bị cáo triển khai quyền kháng nghị, nhận đơn kháng nghị và chuyển cho Tòa án cấp xét xử sơ thẩm đã ra bản án, quyết định hành động bị kháng nghị .
2. Người kháng nghị hoàn toàn có thể trình diễn trực tiếp với Tòa án đã xét xử xét xử sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm về việc kháng nghị. Tòa án phải lập biên bản về việc kháng nghị. Tòa án cấp phúc thẩm đã lập biên bản về việc kháng nghị hoặc nhận được đơn kháng nghị thì phải gửi biên bản hoặc đơn kháng nghị cho Tòa án cấp xét xử sơ thẩm để triển khai theo pháp luật chung .
3. Kèm theo đơn kháng nghị hoặc cùng với việc trình diễn trực tiếp là chứng cứ, tài liệu, vật phẩm bổ trợ ( nếu có ) để chứng tỏ tính có địa thế căn cứ của kháng nghị .

Thời hạn kháng cáo

1. Thời hạn kháng nghị so với bản án xét xử sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với bị cáo, đương sự vắng mặt tại phiên tòa xét xử thì thời hạn kháng nghị tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo lao lý của pháp lý .
2. Thời hạn kháng nghị so với quyết định hành động xét xử sơ thẩm là 07 ngày kể từ ngày người có quyền kháng nghị nhận được quyết định hành động .
3. Ngày kháng nghị được xác lập như sau :

a) Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo là ngày theo dấu bưu chính nơi gửi;

b ) Trường hợp đơn kháng nghị gửi qua Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ thì ngày kháng nghị là ngày Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ nhận được đơn. Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ phải ghi rõ ngày nhận đơn và ký xác nhận vào đơn ;
c ) Trường hợp người kháng nghị nộp đơn kháng nghị tại Tòa án thì ngày kháng nghị là ngày Tòa án nhận đơn. Trường hợp người kháng nghị trình diễn trực tiếp với Tòa án thì ngày kháng nghị là ngày Tòa án lập biên bản về việc kháng nghị .

Kháng cáo quá hạn

1. Việc kháng nghị quá hạn được đồng ý nếu có nguyên do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan mà người kháng nghị không hề triển khai được việc kháng nghị trong thời hạn do Bộ luật này pháp luật .
2. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đơn kháng nghị quá hạn, Tòa án cấp xét xử sơ thẩm phải gửi đơn kháng nghị, bản tường trình của người kháng nghị về nguyên do kháng nghị quá hạn và chứng cứ, tài liệu, vật phẩm kèm theo ( nếu có ) cho Tòa án cấp phúc thẩm .
3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn kháng nghị quá hạn và chứng cứ, tài liệu, vật phẩm kèm theo ( nếu có ), Tòa án cấp phúc thẩm xây dựng Hội đồng gồm ba Thẩm phán để xem xét kháng nghị quá hạn. Hội đồng xét kháng nghị quá hạn có quyền ra quyết định hành động đồng ý hoặc không gật đầu kháng nghị quá hạn và phải ghi rõ nguyên do của việc gật đầu hoặc không gật đầu trong quyết định hành động .
4. Phiên họp xét kháng nghị quá hạn phải có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp. Trong thời hạn 03 ngày trước ngày xét đơn kháng nghị quá hạn, Tòa án cấp phúc thẩm gửi bản sao đơn kháng nghị quá hạn và chứng cứ, tài liệu kèm theo ( nếu có ) cho Viện kiểm sát cùng cấp. Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về việc xét kháng nghị quá hạn .
5. Quyết định của Hội đồng xét kháng nghị quá hạn được gửi cho người kháng nghị quá hạn, Tòa án cấp xét xử sơ thẩm và Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án cấp phúc thẩm. Trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm đồng ý kháng nghị quá hạn thì Tòa án cấp xét xử sơ thẩm phải triển khai những thủ tục do Bộ luật Tố tụng hình sự pháp luật và gửi hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp phúc thẩm .

Hậu quả của việc kháng cáo, kháng nghị

1. Những phần của bản án, quyết định hành động của Tòa án bị kháng nghị, kháng nghị thì chưa được đưa ra thi hành, trừ trường hợp bản án, quyết định hành động của Tòa án được thi hành ngay .
2. Khi có kháng nghị, kháng nghị so với hàng loạt bản án, quyết định hành động thì hàng loạt bản án, quyết định hành động chưa được đưa ra thi hành, trừ trường hợp bản án, quyết định hành động của Tòa án được thi hành ngay .

Bản án, quyết định của Tòa án được thi hành ngay

1. Trường hợp bị cáo đang bị tạm giam mà Tòa án cấp xét xử sơ thẩm quyết định hành động đình chỉ vụ án, tuyên bị cáo không có tội, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt cho bị cáo, hình phạt không phải là hình phạt tù hoặc phạt tù nhưng cho hưởng án treo hoặc khi thời hạn phạt tù bằng hoặc ngắn hơn thời hạn đã tạm giam thì bản án hoặc quyết định hành động của Tòa án được thi hành ngay, mặc dầu vẫn hoàn toàn có thể bị kháng nghị, kháng nghị .

2. Hình phạt cảnh cáo được thi hành ngay tại phiên tòa.

Thẩm quyền và thủ tục ra quyết định thi hành án

1. Chánh án Tòa án đã xét xử xét xử sơ thẩm có thẩm quyền ra quyết định hành động thi hành án hoặc ủy thác cho Chánh án Tòa án khác cùng cấp ra quyết định hành động thi hành án .
2. Thời hạn ra quyết định hành động thi hành án là 07 ngày kể từ ngày bản án, quyết định hành động xét xử sơ thẩm có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý hoặc kể từ ngày nhận được bản án, quyết định hành động phúc thẩm, quyết định hành động giám đốc thẩm, quyết định hành động tái thẩm. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành động ủy thác thi hành của Chánh án Tòa án đã xét xử xét xử sơ thẩm thì Chánh án Tòa án được ủy thác phải ra quyết định hành động thi hành án .
3. Trường hợp người bị phán quyết phạt tù đang tại ngoại thì quyết định hành động thi hành án phạt tù phải ghi rõ trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành động, người đó phải xuất hiện tại cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để thi hành án. Trường hợp người bị phán quyết phạt tù đang tại ngoại mà bỏ trốn thì Chánh án Tòa án đã ra quyết định hành động thi hành án nhu yếu cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nơi người bị phán quyết phạt tù đang tại ngoại ra quyết định hành động truy nã .

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE