Thứ Năm, Tháng Bảy 7, 2022
HomeWikitức trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

tức trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nhiều người Triều Tiên yêu cầu được độc lập ngay lập tức; tuy nhiên, Đảng Cộng sản Triều Tiên, có liên kết chặt chẽ với Đảng Cộng sản Liên Xô, ủng hộ sự quản lý này.

Many Koreans demanded independence immediately; however, the Korean Communist Party, which was closely aligned with the Soviet Communist party, supported the trusteeship.

WikiMatrix

Luôn khoái nghe tôi bình luận tin tức trong ngày

Always takes my owl, should I wish to register an opinion on the news of the day.

OpenSubtitles2018. v3

Vì Arthur, chưa bước tuổi 14, dưới độ tuổi theo thỏa thuận, một sự miễn trừ của giáo hoàng (tức là, giấy khước từ) cho phép họ kết hôn được ban vào tháng 2 năm 1497, và hai người đính hôn ngày 25 tháng 8 năm 1497.

Since Arthur, not yet 14, was below the age of consent, a papal dispensation (i.e., waiver) allowing the marriage was issued in February 1497, and the pair were betrothed by proxy on 25 August 1497.

WikiMatrix

Khi bạn đang định dùng thử mô hình phân bổ theo hướng dữ liệu hoặc bất kỳ mô hình phân bổ mới nào không theo lần nhấp cuối cùng, chúng tôi khuyên bạn nên thử nghiệm mô hình đó trước tiên và xem nó ảnh hưởng đến lợi tức đầu tư của bạn như thế nào.

When you’re trying data-driven attribution, or any new non-last-click attribution Model, it’s recommended that you test the Mã Sản Phẩm first and see how it affects your return on investment .

support.google

Mũi tấn công của Hồng quân quá mạnh đến mức lực lượng phòng thủ của quân Đức, sư đoàn bộ binh số 123 – vốn phòng thủ trên một chiến tuyến dài 30 cây số – bị mất hai trung đoàn ngay lập tức.

The drive of the Soviet forces was so strong that the defending German formation — 123 rd Infantry Division, which was covering a line of 30 km ( 19 mi ) — had its forward two regiments overrun .

WikiMatrix

Cái đó tức cười đấy.

That’s funny.

OpenSubtitles2018. v3

Số mười hai (nghĩa là, các số viết là “12” tại các cơ sở mười hệ số) là thay vì viết là “10” trong thập nhị phân (có nghĩa là “1 chục và 0 đơn vị”, thay vì “1 mười và 0 đơn vị”), trong khi chuỗi số “12” có nghĩa là “1 chục và 2 đơn vị” (tức là cùng một số trong số thập phân được viết là “14”).

The number twelve (that is, the number written as “12” in the base ten numerical system) is instead written as “10” in duodecimal (meaning “1 dozen and 0 units”, instead of “1 ten and 0 units”), whereas the digit string “12” means “1 dozen and 2 units” (i.e. the same number that in decimal is written as “14”).

WikiMatrix

Trái lại, những ai được Đức Chúa Trời ghi nhớ, mà nay đang ở trong âm phủ—tức mồ mả chung của nhân loại—sẽ có tương lai tuyệt diệu.

On the other hand, those in God’s memory who are in hell the common grave of mankind— have a marvelous future.

jw2019

Nơi mà de Vaux phát hiện ra chia thành hai phần chính: một “tòa nhà chính”, tức một cấu trúc vuông có 2 tầng, có một sân trung tâm cùng một tháp phòng thủ ở góc tây bắc, và “một tòa nhà phụ” ở phía tây.

The site that de Vaux uncovered divides into two main sections : a main building, a squarish structure of two stories featuring a central courtyard and a defensive tower on its north-western corner ; and a secondary building to the west .

WikiMatrix

Nhiều người trong cương vị của Giô-na-than hẳn sẽ ghen tức với Đa-vít, xem Đa-vít như kình địch của mình.

Many in Jonathan’s position would have been jealous of David, viewing him as a rival.

jw2019

Julie cũng đã là người tiên phong trong một số chương trình truyền hình ấn tượng, từ loạt phim truyền hình đầu tiên của Kenya, The Inside Story trên mạng truyền hình Kenya với nhiều chương trình hiện tại tại NTV (Kenya) bao gồm các chương trình chính trị như Showdown, On the Spot, You The Jury và The People’s Voice, và chương trình tin tức nổi tiếng như Sunday Live.

Julie has also pioneered an impressive number of television shows, from the first Kenyan investigative TV series, The Inside Story on Kenya Television Network to various current affairs shows at NTV (Kenya) including political and current affairs programs Showdown, On the Spot, You The Jury and The People’s Voice, and the celebrated news program Sunday Live and peace and reconciliation program Fist to Five at Citizen TV.

WikiMatrix

Nếu mua quyển sách này thông qua trang web của chúng tôi tức là bạn đã đáp lại lời kêu gọi hành động.

If you bought this book through our site, you might have clicked on one of those calls-to-action.

Literature

Ví dụ: ở Hoa Kỳ, các quyền của bản quyền bị hạn chế bởi các học thuyết về “sử dụng hợp pháp,” trong đó một số mục đích sử dụng tài liệu có bản quyền nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn đối với phê bình, nhận xét, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng hoặc nghiên cứu có thể được xem là hợp pháp.

For example, in the United States, copyright rights are limited by the doctrine of ” fair use, ” under which certain uses of copyrighted material for, but not limited to, criticism, commentary, news reporting, teaching, scholarship, or research may be considered fair .

support.google

Không có tài liệu về đường phân giới trước năm 1960 có thể được CIA tìm thấy, sự nghi ngờ đối quan điểm cho rằng NLL đã được tạo ra ngay lập tức sau khi đình chiến.

No documentation about the line earlier than 1960 could be located by the CIA, casting doubt on the belief that the NLL was created immediately after the armistice.

WikiMatrix

Đó là một bước đi thông minh, đổi lại họ đã trả nhiều cổ tức .

It was a smart move that ‘s paying serious dividends .

EVBNews

Thay vì loại ra phần tử lạ này tức phôi thai đang tăng trưởng, tử cung nuôi dưỡng và che chở nó cho đến ngày một em bé sẵn sàng ra đời.

Instead of rejecting the growing embryo as foreign tissue, it nourishes and protects it until it is ready to emerge as a baby .

jw2019

Nhận thấy các sư đoàn cơ giới Pavia và Brescia của Ý bị uy hiếp, Rommel tức tốc phái quân Đức đến Ruweisat.

Seeing the Brescia and Pavia under pressure, Rommel rushed German troops to Ruweisat.

WikiMatrix

Vì có mối quan hệ mật thiết với Đấng Tạo Hóa và mang hình ảnh giống Ngài nên Chúa Giê-su nói: “Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha” (Giăng 14:9).

On the basis of his intimate relationship with and likeness to the Creator, Jesus said: “He that has seen me has seen the Father also.”

jw2019

Nếu tài khoản của bạn sở hữu một hành động hàng loạt, thì tức là chỉ tài khoản của bạn hoặc tài khoản người quản lý có cấp bậc cao hơn bạn mới có thể thấy danh sách lịch sử hành động hàng loạt trên trang “Tất cả hành động hàng loạt” của bạn.

If your account is the owner of a bulk action, it means that only your account, or a manager account above yours in the hierarchy, can see the bulk action history listed on your “ All Bulk actions ” page .

support.google

Ở phía Nam, Wahkare và vị nomarch trung thành của Asyut là Tefibi đã tái chiếm lại thành phố Thinis, trước đó đã bị chiếm giữ bởi phe Thebes dưới sự lãnh đạo của Intef II; Tuy nhiên, binh lính của Herakleopolis đã cướp bóc khu nghĩa địa thiêng liêng của Thinis, một tội ác nghiêm trọng mà đáng tiếc lại được bản thân Wahkare thuật lại, điều này là nguyên nhân dẫn đến sự phản công tức thì của phe Thebes, sau đó họ cuối cũng đã chiếm được nomos Thinis.

In the south, Wahkare and the faithful nomarch of Asyut Tefibi retook the city of Thinis, previously captured by the Thebans led by Intef II; however, the troops of Herakleopolis sacked the sacred necropolis of Thinis, a serious crime which was sadly reported by Wahkare himself.

WikiMatrix

Tôi cần hai người giỏi nhất của ông ngay lập tức.

I want two of your best men at once.

OpenSubtitles2018. v3

Điều này là do xêsi phát nổ ngay lập tức khi tiếp xúc với nước, nên có ít thời gian để tích tụ hydro.

This is because caesium explodes instantly upon contact with water, leaving little time for hydrogen to accumulate.

WikiMatrix

Sao tức giận mà cũng xinh thế chứ?

Why do you look pretty even when you’re mad ?

QED

lập tức đưa phu nhân ra khỏi thành trong đêm

You must escort Madame out of the city tonight

QED

Năm 1998, Knight Ridder di chuyển trụ sở từ Miami đến Tòa nhà Knight-Ridder tại San Jose, điều này được coi là công nhận vai trò quan trọng của tin tức trực tuyến trong tương lai của công ty.

In 1998, Knight Ridder moved its headquarters from Miami to the Knight-Ridder Building in San Jose, which was seen as an acknowledgement of the central role that online news would play in the company’s future.

WikiMatrix

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE