Thứ Tư, Tháng Bảy 6, 2022
HomeWikiUpfront Fee Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Upfront...

Upfront Fee Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Upfront Fee / Phí Khởi Đầu

upfront cost of these generators will slowly be paid off.Due to tidal energy reliability the expensivecost of these generators will slowly be paid off .

Bạn đang xem: Upfront fee là gì

Phụ thuộc vào độ tin cậy của năng lượng thủy triều, chi phí trả trước đắt tiền của các máy phát điện này sẽ dần được trả hết.
The policy is being updated to require upfront disclosure of fees and to clarify when third-party accreditation is required.
Chính sách được cập nhật để yêu cầu tiết lộ trước các khoản phí và để làm rõ khi nào đánh giá của bên thứ ba được yêu cầu.
Research and development – Some products, such as microprocessors, require a large upfront investment in technology which will deter potential entrants.
Nghiên cứu và phát triển – Một số sản phẩm, chẳng hạn như bộ vsao.club xử lý, đòi hỏi một khoản đầu tư lớn vào công nghệ sẽ ngăn cản những người tham gia tiềm năng.
Google doesn”t want users to feel misled by the content promoted in Shopping ads, and that means being upfront, honest and provsao.clubding them with the information that they need to make informed decisions.
Google không muốn người dùng cảm thấy bị lừa bởi nội dung được quảng cáo trong Quảng cáo mua sắm và điều đó có nghĩa là chúng ta phải thẳng thắn, trung thực và cung cấp những thông tin mà họ cần có để đưa ra quyết định xác đáng.
To combat this doubt, the company decided to install the devsao.clubce upfront and ask for a percentage of the savsao.clubngs that was accumulated.
Để chống lại điều nghi ngờ này, công ty đã quyết định cài đặt trước các thiết bị và đòi một tỷ lệ phần trăm của các khoản tiết kiệm tích lũy được.
For customers who do not want to pay a separate upfront fee, there is an option to have payment of the charges deducted from the investment held by the product provsao.clubder.
Đối với những khách hàng không muốn trả phí trả trước riêng biệt, có một tùy chọn để thanh toán các khoản phí được khấu trừ từ khoản đầu tư do nhà cung cấp sản phẩm nắm giữ.
The deal involved upfront payment of US$348 million from Microsoft to Novell for patent cooperation and SLES subscription.
Thỏa thuận liên quan đến khoản thanh toán trả trước trị giá 349 triệu đô la Mỹ từ Microsoft đến Novell để hợp tác bằng sáng chế và đăng ký SLES.
While pollution control requires upfront investments, many of the solutions offer win-win opportunities to both increase efficiency and reduce impacts.
Dù kiểm soát ô nhiễm đòi hỏi phải có đầu tư ban đầu, có nhiều giải pháp tạo ra lại cơ hội thành công cho cả vsao.clubệc tăng hiệu quả và giảm tác động xấu.

Phụ thuộc vào độ tin cậy của năng lượng thủy triều, chi phíđắt tiền của các máy phát điện này sẽ dần được trả hết.The policy is being updated to requiredisclosure of fees and to clarify when third-party accreditation is required.Chính sách được cập nhật để yêu cầu tiết lộ trước các khoản phí và để làm rõ khi nào đánh giá của bên thứ ba được yêu cầu.Research and development – Some products, such as microprocessors, require a largeinvestment in technology which will deter potential entrants.Nghiên cứu và phát triển – Một số sản phẩm, chẳng hạn như bộ vsao.club xử lý, đòi hỏi một khoảntư lớn vào công nghệ sẽ ngăn cản những người tham gia tiềm năng.Google doesn”t want users to feel misled by the content promoted in Shopping ads, and that means being, honest and provsao.clubding them with the information that they need to make informed decisions.Google không muốn người dùng cảm thấy bị lừa bởi nội dung được quảng cáo trong Quảng cáo mua sắm và điều đó có nghĩa là chúng ta phải thẳng thắn, trung thực và cung cấp những thông tin mà họ cần có để đưa ra quyết định xác đáng.To combat this doubt, the company decided to install the devsao.clubceand ask for a percentage of the savsao.clubngs that was accumulated.Để chống lại điều nghi ngờ này, công ty đã quyết định cài đặtcác thiết bị và đòi một tỷ lệ phần trăm của các khoản tiết kiệm tích lũy được.For customers who do not want to pay a separatefee, there is an option to have payment of the charges deducted from the investment held by the product provsao.clubder.Đối với những khách hàng không muốn trả phí trảriêng biệt, có một tùy chọn để thanh toán các khoản phí được khấu trừ từ khoản đầu tư do nhà cung cấp sản phẩm nắm giữ.The deal involvedpayment of US$348 million from Microsoft to Novell for patent cooperation and SLES subscription.Thỏa thuận liên quan đến khoản thanhtrảtrị giá 349 triệu đô la Mỹ từ Microsoft đến Novell để hợp tác bằng sáng chế và đăng ký SLES.While pollution control requiresinvestments, many of the solutions offer win-win opportunities to both increase efficiency and reduce impacts.Dù kiểm soát ô nhiễm đòi hỏi phải cótư ban đầu, có nhiều giải pháp tạo ra lại cơ hội thành công cho cả vsao.clubệc tăng hiệu quả và giảm tác động xấu.

Xem thêm: Đất Nước Đáng Sống Nhất Thế Giới 2021, (Vn) Canada

Chet, shy and reserved, has been livsao.clubng relatively closeted in the small town where the brothers grew up, running their father”s hardware store and taking great care not to be too open about his sexuality in the town”s relatively conservative social order, while Todd, more upfront about his sexuality, left home at 18 to move to Los Angeles, where he has been struggling to build a career as an actor.
Chet, nhút nhát và dè dặt, đã sống tương đối gay kín trong thị trấn nhỏ nơi anh em lớn lên, điều hành cửa hàng phần cứng của cha mình và hết sức cẩn thận để không quá cởi mở về tình dục của anh ta trong trật tự xã hội tương đối bảo thủ của thị trấn, Trong khi Todd, thẳng thắn hơn về khả năng tình dục của mình, rời nhà năm 18 tuổi để chuyển đến Los Angeles, nơi anh đã phải vật lộn để xây dựng sự nghiệp như một diễn vsao.clubên.
Most MSPs bill an upfront setup or transition fee and an ongoing flat or near-fixed monthly fee, which benefits clients by provsao.clubding them with predictable IT support costs.
Hầu hết các MSP đều tính phí thiết lập trả trước hoặc phí chuyển đổi và phí hàng tháng cố định hoặc gần cố định, có lợi cho khách hàng bằng cách cung cấp cho họ chi phí hỗ trợ CNTT có thể dự đoán được.
She also says that, when the upfront costs of developing a website like that are spread over a lot of participants, the web approach would likely be cheaper than indivsao.clubdual counseling .
Cô ấy cũng nói rằng, khi chi phí dự chi để phát triển một mạng thông tin như thế được chi trả bởi nhiều người tham dự, phương án web có thể sẽ còn rẻ hơn so với tư vấn riêng .
Due to the high upfront cost of securing inventory, automobile dealerships frequently have a problem managing their cash flow.
Do chi phí trả trước cao để đảm bảo hàng tồn kho, các đại lý ô tô thường gặp vấn đề trong vsao.clubệc quản lý dòng tiền của họ.
NBC officially announced The Voice”s renewal on May 13, 2012, during its 2012–13 upfront presentation, with the show returning as a fall series.
NBC chính thức công bố đổi mới The Voice vào ngày 13 tháng 5 năm 2012 trong thời gian trả trước trình bày 2012-13, với chương trình được quay trở lại hàng loạt.
The retainer helps cover the upfront costs incurred by the broker to perform servsao.clubces and shows a commitment on the part of the client (seller or buyer) that they are serious.
Người giữ lại giúp trang trải chi phí trả trước mà nhà môi giới phải chịu để thực hiện các dịch vụ và thể hiện cam kết về phía khách hàng (người bán hoặc người mua) rằng họ nghiêm túc.
Cloud hosting also allows provsao.clubders to charge users only for resources consumed by the user, rather than a flat fee for the amount the user expects they will use, or a fixed cost upfront hardware investment.
Cloud hosting cũng cho phép các nhà cung cấp chỉ tính phí người dùng đối với tài nguyên mà người dùng sử dụng, thay vì một khoản phí cố định cho số tiền mà người dùng mong đợi họ sẽ sử dụng hoặc đầu tư phần cứng trả trước có chi phí cố định.
Trong sự kiện NBCUniversal Upfront vào ngày 14 tháng 5, Ronda Rousey (Long đạt · lỗ tây) đã được Cathy Kelley phỏng vấn.
Chet, shy and reserved, has been livsao.clubng relatively closeted in the small town where the brothers grew up, running their father ” s hardware store and taking great care not to be too open about his sexuality in the town ” s relatively conservative social order, while Todd, moreabout his sexuality, left home at 18 to move to Los Angeles, where he has been struggling to build a career as an actor. Chet, nhút nhát và dè dặt, đã sống tương đối gay kín trong thị xã nhỏ nơi đồng đội lớn lên, điều hành quản lý shop phần cứng của cha mình và rất là cẩn trọng để không quá cởi mở về tình dục của anh ta trong trật tự xã hội tương đối bảo thủ của thị xã, Trong khi Todd, thẳnghơn về năng lực tình dục của mình, rời nhà năm 18 tuổi để chuyển đến Los Angeles, nơi anh đã phải vật lộn để kiến thiết xây dựng sự nghiệp như một diễn vsao. clubên. Most MSPs bill ansetup or transition fee and an ongoing flat or near-fixed monthly fee, which benefits clients by provsao.clubding them with predictable IT tư vấn costs. Hầu hết những MSP đều tính phí thiết lập trảhoặc phí quy đổi và phí hàng tháng cố định và thắt chặt hoặc gần cố định và thắt chặt, có lợi cho người mua bằng cách phân phối cho họ ngân sách tương hỗ CNTT hoàn toàn có thể Dự kiến được. She also says that, when thecosts of developing a website like that are spread over a lot of participants, the web approach would likely be cheaper than indivsao.clubdual counseling. Cô ấy cũng nói rằng, khi ngân sách dự chi để tăng trưởng một mạng thông tin như vậy được chibởi nhiều người tham gia, giải pháp web hoàn toàn có thể sẽ còn rẻ hơn so với tư vấn riêng. Due to the highcost of securing inventory, automobile dealerships frequently have a problem managing their cash flow. Do ngân sách trảcao để bảo vệ hàng tồn dư, những đại lý xe hơi thường gặp yếu tố trong vsao. clubệc quản trị dòng tiền của họ. NBC officially announced The Voice ” s renewal on May 13, 2012, during its 2012 – 13 presentation, with the show returning as a fall series. NBC chính thức công bố thay đổi The Voice vào ngày 13 tháng 5 năm 2012 trong thời hạn trảtrình bày 2012 – 13, với chương trình được quay trở lại hàng loạt. The retainer helps cover thecosts incurred by the broker to perform servsao.clubces and shows a commitment on the part of the client ( seller or buyer ) that they are serious. Người giữ lại giúp giàn trải ngân sách trảmà nhà môi giới phải chịu để triển khai những dịch vụ và biểu lộ cam kết về phía người mua ( người bán hoặc người mua ) rằng họ tráng lệ. Cloud hosting also allows provsao.clubders to charge users only for resources consumed by the user, rather than a flat fee for the amount the user expects they will use, or a fixed costhardware investment. Cloud hosting cũng được cho phép những nhà sản xuất chỉ tính phí người dùng so với tài nguyên mà người dùng sử dụng, thay vì một khoản phí cố định và thắt chặt cho số tiền mà người dùng mong đợi họ sẽ sử dụng hoặc góp vốn đầu tư phần cứng trảcó ngân sách cố định và thắt chặt. Trong sự kiện NBCUniversal Upfrontngày 14 tháng 5, Ronda Rousey ( Long đạt · lỗ tây ) đã được Cathy Kelley phỏng vấn .

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE