Thứ Năm, Tháng Bảy 7, 2022
HomeWikiupside trong tiếng Tiếng Việt - Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

upside trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

They turn the house upside down before leaving.

Họ cùng giơ ngón tay giữa về phía căn nhà trước khi quay lưng bỏ đi.

WikiMatrix

If so, our priorities have been turned upside down by the spiritual apathy and undisciplined appetites so common in our day.

Nếu có, thì các ưu tiên của chúng ta đã bị đảo lộn bởi sự thờ ơ về phần thuộc linh và những ham muốn vô kỷ luật quá phổ biến trong thời kỳ chúng ta.

LDS

And then while we were doing this, the shape of the bottle upside down reminded us of a Y, and then we thought, well these words, “why” and “why not,” are probably the most important words that kids ask.

Và sau đó khi chúng tôi đang làm điều này, đường nét của cái bình nhìn từ trên xuống gợi chúng tôi nhớ đến chữ Y, và chúng tôi đã nghĩ rằng, được thôi những chữ này, tại sao và tại sao không, là chữ quan trọng nhất mà những đứa trẻ hay hỏi.

ted2019

Peter is first said to have been crucified upside-down in Rome during Nero’s reign (but not by Nero) in the apocryphal Acts of Peter (c.

Thánh Phê-rô là người đầu tiên được biết là bị đánh đinh ngược trong La Mã dưới triều vua Nero (nhưng không phải bởi Nero) trong apocryphal Acts of Peter (c.

WikiMatrix

They were recorded by Abraham’s law partner William Herndon for turning their law office upside down: pulling the books off the shelves while their father appeared oblivious to their behavior.

Họ đã được ghi lại bởi đối tác pháp luật William Herndon Abraham để chuyển văn phòng luật sư của họ lộn ngược: kéo cuốn sách ra khỏi kệ trong khi cha của họ xuất hiện không biết gì về hành vi của họ.

WikiMatrix

After the campaign, the king ordered the bodies of the seven princes to be hung upside down on the prow of his ship.

Sau chiến dịch này, nhà vua ra lệnh cho treo ngược thi thể của 7 vị hoàng tử lên trên mũi thuyền của mình.

WikiMatrix

We believe they will even do the upside down kiss.

Tôi tin rằng họ sẽ thậm chí còn hơn cả hôn nhau ấy.

OpenSubtitles2018. v3

sighed Bazin, “I know, Monsieur, everything is turned upside down in the world today.”

Bazin thở dài – tôi cũng biết thế, thưa ông, ngày nay mọi chuyện trong thế giới đều lộn tùng phèo hết.

Literature

She also compared Patema Inverted with a 2012 feature film Upside Down (which was using similar plot and main theme) but pointed out that “this ‘Can we get along?’ movie literalizes a physical attraction that acts as a counterargument to the divided worlds’ insistence on separation”.

Cô ấy cũng so sánh Patema đảo ngược với bộ phim điện ảnh Thế giới ngược năm 2012 (sử dụng cùng cốt truyện và chủ đề cốt lõi) nhưng chỉ ra rằng “Bộ phim ‘Chúng ta có thể làm được cùng nhau?’ này diễn giải về một lực hút vật lý mà những ảnh hưởng đóng vai trò như là một phản biện nhấn mạnh cho nhiều thế giới đã bị phân rẽ” về sự chia cắt.

WikiMatrix

The cup game begins with a cup placed upside down in front of each player.

Cup game bắt đầu bằng một cái cốc được đặt lộn ngược trước mỗi người chơi.

WikiMatrix

Let’s turn those frowns upside down.

Hãy vui lên.

OpenSubtitles2018. v3

No, it’s not the same upside-down.

Chả giống khi xoay ngược.

ted2019

In one day, everything was turned upside– down.

Trong một ngày, tổng thể mọi thứ được bật ngược xuống .

QED

On the upside, I think you look cool with a black eye.

Ở một khía cạnh khác, Mình nghĩ cậu thật tuyệt với con mắt đen đó.

OpenSubtitles2018. v3

And I did, and I learned to fly upside down and became an aerobatics flying instructor.

Và tôi đã làm thế, tôi học lái nhào lộn và trở thành người hướng dẫn lái máy bay nhào lộn .

QED

Like other Synodontis species, this fish almost always swims upside down.

Và giống như các loài Synodontis khác, loài cá này hầu như luôn bơi lộn ngược.

WikiMatrix

We raise it upside down, and keep it that way until Wheeler arrives and sees it.

Chúng ta sẽ treo ngược nó lên và để như thế đến khi Wheeler tới và nhìn thấy nó

OpenSubtitles2018. v3

It’s upside down.

Đó là một sự qua mặt.

OpenSubtitles2018. v3

2011 proved to be a tough year for even the best institutional investor and individual traders had an equally tough time navigating markets that saw a large amount of violent swings, both to the upside and the downside .

Năm 2011 tỏ ra là một năm khó khăn ngay cả với nhà đầu tư thuộc tổ chức tốt nhất và những nhà giao dịch cá nhân cũng gặp khó khăn tương tự khi tìm cách vượt qua những thị trường có nhiều biến động dữ dội, theo cả chiều đi lên lẫn chiều đi xuống .

EVBNews

Synodontis clarias, known as the red tailed synodontis, or the mandi, is a species of upside-down catfish that occurs widely in the waters of northern Africa.

Synodontis clarias hay còn gọi là red tailed synodontis hoặc mandi, là tên của một loài cá da trơn bơi lộn ngược và phân bố rộng rãi ở các vùng nước của Bắc Phi.

WikiMatrix

Why did the war turn the world upside down?

Tại sao chiến tranh làm thế giới xáo động đến thế?

jw2019

The flag should not be displayed upside down under any circumstances, not even to express a situation of distress.

Quốc kỳ không được trưng bày ngược trong bất kỳ trường hợp nào, thậm chí là để biểu thị một hoàn cảnh hiểm nguy.

WikiMatrix

You should be hanged upside down and beaten up

Anh nên bị treo lủng lẳng và bị đánh mới đúng

opensubtitles2

For instance, a “d” and a “p” have the same shape, as they can be perfectly superimposed if the “d” is translated to the right by a given distance, rotated upside down and magnified by a given factor (see Procrustes superimposition for details).

Chẳng hạn, một hình “d” và một hình “p” có cùng hình dạng, vì chúng có thể chồng lên nhau trùng khớp nếu hình “d” được dịch sang bên phải bởi một khoảng cách cụ thể, úp ngược lại và được phóng to bởi một yếu tố nhất định (xem bài viết Chồng chéo Proscutes).

WikiMatrix

If the riders are upside down, blood can flood the skull, causing a bout of crimson vision called a “redout”.

Khi các hành khách lộn ngược, máu có thể tràn vào hộp sọ, gây ra hiện tượng thấy toàn màu đỏ được gọi là “redout”.

ted2019

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE