Thứ Năm, Tháng Bảy 7, 2022
HomeWikiRàng buộc form input — Vue.js

Ràng buộc form input — Vue.js

Ràng buộc form input

Cách sử dụng cơ bản

Bạn có thể sử dụng directive v-model để tạo ràng buộc dữ liệu 2 chiều lên các phần tử form input và textarea. Vue sẽ tự động chọn cách phù hợp để cập nhật phần tử này dựa trên kiểu của input. Có một chút ma thuật, v-model là syntax sugar trong việc cập nhật dữ liệu dựa trên các sự kiện input từ người dùng kèm theo một số trường hợp đặc biệt khác.

v-model sẽ bỏ qua giá trị khởi tạo của các thuộc tính value, checked hoặc selected trong mọi phần tử form. Nó luôn luôn xem data trong đối tượng Vue là nguồn đáng tin cậy duy nhất. Bạn nên khai báo các giá trị khởi tạo trong JavaScript, bên trong option data của component.

Đối với các ngôn ngữ đòi hỏi bộ gõ (IME) (tiếng Trung, tiếng Nhật, Tiếng Hàn v.v.), bạn sẽ nhận thấy rằng v-model không thay đổi trong quá trình biên soạn của IME. Nếu bạn muốn nhận các thay đổi này thì phải sử dụng sự kiện input.

Văn bản


Thông điệp: {{ message }}< p class = " name " p>

Thông điệp : { { message } }

Văn bản nhiều dòng

Thông điệp có nhiều dòng:< p class = " name " span>

{{ message }}< p class = " name " p>

) không hoạt động với textarea. Hãy sử dụng v-model.

Checkbox

Checkbox đơn, giá trị boolean :


{{ checked }}< p class = " name " label>

{ { checked } }
Nhiều checkbox, ràng buộc vào cùng một mảng :



Cơm chiên tỏi< p class = " name " label>


Đọt bí xào tỏi< p class = " name " label>

Canh rau rừng< p class = " name " label>

Món đã chọn: {{ checkedNames }}< p class = " name " span>

< p class = " name " div>

new Vue({


el: ' # example-3 ',


data : {
checkedNames : [ ]
}
} )

Cơm chiên tỏi

Đọt bí xào tỏi

Canh rau rừng

Món đã chọn : { { checkedNames } }

Radio


Các món rau< p class = " name " label>


Các món thịt< p class = " name " label>

Đã chọn: {{ picked }}< p class = " name " span>

Các món rau

Các món thịt
Đã chọn : { { picked } }

Select

Select đơn :

Đọt bí xào tỏi< p class = " name " option>

Canh bông điên điển< p class = " name " option>

Lẩu nấm< p class = " name " option>

< p class = " name " select>

<

span

>

Món đã chọn: {{ selected }}< p class = " name " span>

new Vue({


el: ' ... ',


data : {

selected: ' '


}
} )


Món đã chọn : { { selected } }

Nếu giá trị khởi tạo của biểu thức trong v-model không khớp với bất kỳ option nào, thì sẽ render ở trạng thái “chưa được chọn”. Trên iOS nó sẽ làm cho người dùng không thể chọn item đầu tiên bởi vì iOS không gọi sự kiện change trong trường hợp này. Do đó chúng tôi khuyên bạn nên thêm một lựa chọn có giá trị rỗng giống như trong ví dụ trên.

Select nhiều lựa chọn ( được ràng buộc với một mảng ) :

Canh bông điên điển< p class = " name " option>

Lẩu nấm< p class = " name " option>

< p class = " name " select>

Món đã chọn: {{ selected }}< p class = " name " span>


Món đã chọn : { { selected } }

Render với v-for:

< p class = " name " select>

Giá tiền: {{ selected }}< p class = " name " span>

new Vue({


el: ' ... ',


data : {

selected: ' 50 k ',


options : [

{ text: ' Đọt bí xào tỏi ', value: ' 50 k ' },


{ text: ' Canh bông điên điển ', value: ' 30 k ' },


{ text: ' Lẩu nấm ', value: ' 45 k ' }


]
}
} )

Giá tiền : { { selected } }

Ràng buộc giá trị

Đối với radio, checkbox và select option, v-model thường ràng buộc giá trị kiểu chuỗi tĩnh (hoặc boolean đối với checkbox):








< p class = " name " select>

Nhưng đôi khi chúng ta muốn ràng buộc giá trị với một thuộc tính động trong đối tượng Vue. Chúng ta có thể sử dụng v-bind để làm điều này. Thêm nữa, sử dụng v-bind còn cho phép ràng buộc giá trị của input với các trị không phải kiểu chuỗi.

Checkbox


type=" checkbox "


v-model=" toggle "


true-value=" yes "


false-value=" no "


>



vm.toggle === ' yes '



vm.toggle === ' no '


Các thuộc tính true-valuefalse-value không ảnh hưởng đến thuộc tính value của input, vì trình duyệt không gủi kèm theo các checkbox không được check khi submit form. Để đảm bảo một trong hai giá trị này được submit cùng với form (ví dụ “yes” hoặc “no”), hãy dùng input dạng radio thay thế.

Radio



vm.pick = = = vm. a

Select option

< p class = " name " select>


typeof vm.selected


vm.selected.number

Modifier

Mặc định, v-model đồng bộ giá trị của input với dữ liệu sau sự kiện input (có ngoại lệ đối với trường hợp bộ gõ như đã nói ở trên). Bạn có thể thêm modifier lazy để đồng bộ sau sự kiện change:



Nếu bạn muốn giá trị từ input được tự động chuyển kiểu về kiểu số, bạn có thể thêm modifier number vào v-model:


Điều này rất hữu ích, vì kể cả khi input có type="number" thì giá trị được trả về của nó luôn luôn là chuỗi.

Dùng để tự động hóa vô hiệu khoảng chừng trắng trước và sau giá trị trong input .

v-model.trim

=" msg ">


v-model với Component

Nếu bạn chưa quen với Vue component, bạn hoàn toàn có thể bỏ lỡ phần này .

Không phải lúc nào các kiểu input có sẵn của HTML cũng có thể đáp ứng nhu cầu của bạn. May mắn là các component của Vue cho phép bạn xây dựng các input riêng tái sử dụng được với các hành vi (behavior) được tùy chỉnh hoàn toàn. Các input này thậm chí còn hoạt động với v-model.

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE