Thứ Tư, Tháng Bảy 6, 2022
HomeWikivery well trong tiếng Tiếng Việt - Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

very well trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

The crops that he planted grew very well.

Ruộng của ông sinh nhiều hoa lợi.

jw2019

It is exciting to play the new songs and they go very well with the classics.

Thật thú vị khi được chơi những ca khúc mới và chúng song hành một cách tốt đẹp với những ca khúc cũ.

WikiMatrix

But of course, it’s ideas — is not something that governments do very well.

Nhưng tất nhiên, đó chỉ là ý tưởng — đó không phải là điều chính phủ làm tốt.

ted2019

Geta, nowadays the Grey Wolf’s gang is doing very well

Geta, lúc này băng của Grey Wolf làm ăn được lắm.

OpenSubtitles2018. v3

Very well, young king.

Tốt thôi, vị vua trẻ.

OpenSubtitles2018. v3

Which you’re managing very well.

Cô đã xoay xở rất tốt.

OpenSubtitles2018. v3

I know very well what happened to Kattegat, Lagertha.

Toi biết chuyện đã xảy ra ở Kattegat, bà Lagertha à.

OpenSubtitles2018. v3

I hear it went very well with Michael.

Tôi nghe nói chuyện với Michael diễn ra rất tốt.

OpenSubtitles2018. v3

But uncle understood very well why Geeta and Babita become very weak.

Nhưng bác hiểu do tại sao Geeta và Babita. đột nhiên yếu đi như vậy.

OpenSubtitles2018. v3

Very well.

Tốt thôi.

OpenSubtitles2018. v3

Very well.

Được rồi.

OpenSubtitles2018. v3

So, also voices, I can transform speeches into color, for example, these are two very well– known speeches.

Như thế, cả giọng nói, tôi hoàn toàn có thể quy đổi những bài diễn văn thành sắc tố, ví dụ, đây là hai bài diễn văn nổi tiếng .

QED

These aren’t focused very well.

Những cái này không được tập trung tốt lắm.

ted2019

Repercussions very well.

Ảnh hưởng rất tốt.

QED

Facing these painful questions may very well give you the courage to quit!

Đối diện với những câu hỏi nhức óc này hoàn toàn có thể cho bạn sự can đảm và mạnh mẽ để cai thuốc lá !

jw2019

The words liberty and jail do not fit together very well.

Những từ tự do và ngục thất thì không tương xứng với nhau lắm.

LDS

You know very well… whether you really saw Wei or not.

Đã gặp được Ngụy Trung Hiền chưa, chỉ có ngươi biết rõ.

OpenSubtitles2018. v3

Not only can they do it very well, they do it in a sort of lazy way.

Không chỉ làm giỏi mà còn tỏ ra khá lãnh đạm .

QED

Doing so may very well prevent a fall into sin.

Làm như thế có thể ngăn ngừa sự phạm tội.

jw2019

I asked how he had slept, and he replied, “Not very well.”

Tôi hỏi em ấy ngủ ngon giấc không, và em ấy đáp: “Không ngon giấc lắm ạ.”

LDS

I didn’t sleep very well.

Tôi ngủ không ngon lắm.

OpenSubtitles2018. v3

You know this place very well.

Cô rành chỗ này đấy.

OpenSubtitles2018. v3

Very well.

Được thôi.

OpenSubtitles2018. v3

And it went very well and it’s done now, right?

Nó diễn ra rất thuận lợi và kết thúc rồi, phải không?

OpenSubtitles2018. v3

So, also voices, I can transform speeches into color, for example, these are two very well-known speeches.

Như thế, cả giọng nói, tôi có thể chuyển đổi những bài diễn văn thành màu sắc, ví dụ, đây hai bài diễn văn nổi tiếng.

ted2019

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE