Thứ Năm, Tháng Bảy 7, 2022
HomeWikiThuật ngữ y học tiếng anh cơ bản hệ Tim Mạch

Thuật ngữ y học tiếng anh cơ bản hệ Tim Mạch

Thuật ngữ y học Tiếng anh cơ bản:Hệ Tim Mạch

( BASIC ENGLISH MEDICAl TERMINOLOGY : CARDIOVASCULAR SYSTEM )

1. Khoa và bác sĩ chuyên khoa tim mạch

Department of Cardiology : Khoa tim
Cardiologist : bác sĩ tim

A cardiac/heart specialist: bác sĩ chuyên khoa tim

A specialist in heart : bác sĩ chuyên khoa tim
Surgeon : bác sĩ ngoại khoa / phẫu thuật
Cardiac surgeon : bác sĩ ngoại khoa tim mạch
Cardiothoracic surgeon : bác sĩ phẫu thuật lồng ngực tim mạch
A consultant in cardiology : bác sĩ tham vấn về tim. Đn. consultant cardiologist
A cardiovascular consultant : bác sĩ tham vấn về tim mạch

2. Các thuật ngữ nói về các cơ quan của Hệ tim mạch

– Blood vessels : mạch máu .
– Arteries : động mạch .
– Capillaries : mao mạch .
– Veins : tĩnh mạch .
– Heart : tim .

3. Những gốc từ (roots) thông dụng về Hệ tim mạch

Gốc từ Nghĩa Từ Việt tương tự
1. Cardi ( o ) – : heart tim
2. Cor ( o ) / coron ( o ) – : heart tim
3. Ather ( o ) : fatty substance chất béo
4. Atri ( o ) : atrium tâm nhĩ
5. Arteri ( o ) – : artery động mạch
6. Aort ( o ) – : aorta động mạch chủ
7. Phleb ( o ) – : vein tĩnh mạch
8. Ven ( o ) – : vein tĩnh mạch
9. Angi ( o ) – : vessel mạch máu
10. Vas ( o ) – : vessel mạch máu
11. Haemat ( o ) / hem ( o ) – : blood máu
12. Sanguin ( o ) – : blood máu
13. Thromb ( o ) – : blood clot huyết khối
14. Valv ( o ) – / valvul ( o ) : valve van
Và 1 số ít gốc từ khác tương quan đến Hệ tim mạch :
– Cyan ( o ) – : greeen ( màu xanh ) .
– Ox ( i ) – / ox ( o ) – : oxygen ( oxy ) .
– Sphygm ( o ) – : pulse ( mạch ) .
– Steth ( o ) – : chest ( ngực ) .
– Ventricul ( o ) – : ventricle ( tâm thất ) .

4. Các hậu tố chỉ sự rối loạn và bệnh tật liên quan đến Hệ tim mạch

1. – Itis : inflammation ( viêm ). Ví dụ, carditis : viêm tim .
2. – Asis ; – esis ; – iasis ; – osis : condition / presence of ( chỉ một thực trạng không bình thường, là tín hiệu hay triệu chứng của bệnh ). Ví dụ, angiosis : bệnh về mạch ; cyanosis : chứng xanh tím .
3. – Alg ( ia ) : pain / ache ( đau, sự không dễ chịu ). Ví dụ, cardialgia : đau vùng tim .
4. – Odyn ( ia ) : pain / ache ( đau, sự không dễ chịu ). Ví dụ, cardiodynia : ( chứng ) đau tim .
5. – Oma : tumor ( u, bướu ). Ví dụ, angioma : u mạch .
6. – Cele : hernia ( thoát vị, lồi ). Ví dụ, cardiocele : thoát vị tim .
7. – Pathy : disease ( bệnh ). Ví dụ, cardiopathy : bệnh tim .
8. – Phobia : fear ( sợ ). Ví dụ, cardiophobia : chứng sợ mắc bệnh tim .
9. – Plegia : paralyse ( đột quỵ, liệt ). Ví dụ, cardioplegia : làm liệt tim .
10. – Rrhagia / – rrhage : bleeding ( chảy máu, xuất huyết ) .
Ví dụ, haemorrhagia : xuất huyết ồ ạt, arteriorrhage : xuất huyết động mạch, phleborrhage : xuất huyết tĩnh mạch .

  • Một số hậu tố thông thường khác liên quan đến Hệ tim mạch:

– Lith : stone ( sỏi ). Ví dụ, aortolith : sỏi động mạch chủ .
– Megaly : enlargement ( lớn ( không bình thường ), phì đại ). Ví dụ, cardiomegaly : tim to .
– Ole : small ( nhỏ ). Ví dụ, arteriole ( tiểu động mạch ) .
– Sclerosis : hardening ( cứng ). Ví dụ, arteriosclerosis : xơ cứng động mạch, atherosclerosis : xơ vữa động mạch
– Spasm : involuntary contraction ( co thắt ). Ví dụ, vasospasm : co thắt mạch .
– Stenosis : narrowing ( hẹp ). Ví dụ, phlebostenosis : hẹp tĩnh mạch .
– Tension : pressure ( áp lực đè nén ). Ví dụ, hypotension : giảm huyết áp, hypertension : tăng áp huyết .
– Ule : small ( nhỏ ). Ví dụ, venule : tiểu tĩnh mạch .

5. Các hậu tố chỉ các phương thức phẫu thông thường

1. – Tomy : cut / incise ( rạch, mở, cắt ) .
2. – Ectomy : cut out / remove ( cắt bỏ, lấy đi ) .
3. – Stomy : provide with an opening / mouth ( mở thông, dẫn lưu ) .
4. – Pexy : fix ( cố định và thắt chặt ) .
5. – Rrhaphy : suture ( khâu ) .
6. – Centesis : puncture ( chọc, dò ) .
7. – Plasty : shape ( phẫu thuật tạo hình, chỉnh hình ) .
8. – Desis : bind ( làm dính, cố định và thắt chặt ) .
9. – Scopy : look at / observe ( khám sét, soi ) .

6. Các tiền tố (có chức năng tính từ) liên quan đến Hệ tim mạch

– Brady – : slow ( chậm ). Ví dụ, bradycardia : tim đập chậm .
– Tachy – : fast ( nhanh ). Ví dụ, tachycardia : tim đập nhanh .
* Các tiền tố chỉ kích cỡ và hình dạng
– Macro – : large ( to, lớn ). Ví dụ, macrocardia : tật tim lớn .
– Micro – : small ( nhỏ ). Ví dụ, microcardia : tật tim nhỏ .

7. Các tiền tố (có chức năng giới từ chỉ vị trí) liên quan đến Hệ tim mạch

– Ante – / anti : before / against ( trước ). Ví dụ, antecardium / anticardium : vùng trước tim .
– Dextro – : to the right ( bên phải ). Ví dụ, dextrocardia : tim nằm bên phải .
– Endo – : inside ( bên trong ). Ví dụ, endocardia : màng trong tim .
– Exo – : outside ( bên ngoài ). Ví dụ, exocardia : tật lòi tim bẩm sinh .
– Meso – : middle ( ở giữa ). Ví dụ, mesocardia : tật tim sang giữa .
– Peri – : around ( quanh ). Ví dụ, pericardium : màng ngoài tim .
– Pre – : before ( trước ). Ví dụ, precardia : vùng trước tim. Đn. ante / anticardia ; precardium .
– Retro – : backwards ( sau ). Ví dụ, retrocardia : vùng sau tim .

8. Thuật ngữ y học tiếng Anh: Hệ tim mạch (1 gốc từ Hệ tim mạch + 1 hậu tố chỉ sự rối loạn/bệnh tật)

1. Cardi ( o ) – : carditis ( viêm tim ) ; cardialgia ( đau vùng tim ) ; cardiocele ( thoát vị tim ) ; cardiodynia ( đau vùng tim ) ; cardiopathy ( bệnh tim ) ; cardiophobia ( chứng sợ mắc bệnh tim ) ; cardioplegia ( làm liệt tim ) .
2. Arteri ( o ) – : arteritis ( viêm động mạch ) ; arteriopathy ( bệnh động mạch ) .
3. Aort ( o ) – : aortitis ( viêm động mạch chủ ) ; aortalgia ( đau động mạch chủ ) ; aortopathy ( bệnh động mạch chủ ) .
4. Phleb ( o ) – : phlebitis ( viêm tĩnh mạch ) ; phleborrhagia ( xuất huyết tĩnh mạch ) .
5. Angi ( o ) – : angiitis / angitis ; angioma ( u mạch ) .
6. Vas ( o ) – : vasalgia ( đau mạch máu ) .
7. H ( a ) em ( o ) – : hemopathy ( bệnh về máu ) ; hemophobia ( chứng sợ khi nhìn thấy máu ) ; haemorrhagia ( xuất huyết ồ ạt ) .
8. Valv ( o ) – / valvul ( o ) – : valvulitis ( viêm van )

9. Thuật ngữ y học tiếng Anh: Hệ tim mạch (1 gốc từ Hệ tim mạch + 1 hậu tố chỉ phương thức phẫu thuật).

1. Cardi ( o ) – : cardiotomy ( th / th mở tim ), cardiectomy ( cắt bỏ tâm vị ), cardiorrhaphy ( khâu tim ), cardiocentesis ( chọc tim ), cardioplasty ( tạo hình thực quản, tâm vị ), cardioscopy ( phép soi tim ) .
2. Arteri ( o ) – : arteriotomy ( th / th mở động mạch ) ; arterioectomy ( mở động mạch ) ; arteriorrhaphy ( khâu động mạch ) ; arterioplasty ( tạo hình động mạch ) .

3. Aort(o)-: aortotomy (th/th mở động mạch chủ); aortoectomy (cắt đoạn động mạch chủ); aortorrhaphy (khâu động mạch chủ).

4. Angi ( o ) – : angiotomy ( th / th mở mạch ) ; angiostomy ( mở thông mạch máu ) ; angioplasty ( tạo hình mạch ) ; angiorrhaphy ( khâu mạch )
5. Phleb ( o ) – : phlebotomy ( th / th rạch, mở tĩnh mạch ) ; phlebectomy ( cắt bỏ tĩnh mạch ) ; phleboplasty ( tạo hình tĩnh mạch ) ; phlebopexy ( cố định và thắt chặt tĩnh mạch ) .
6. Ven ( o ) – : venotomy ( th / th rạch tĩnh mạch ) .
7. Valv ( o ) – / valvul ( o ) : valvotomy ( th / th rạch van ), valvectomy ( cắt bỏ van ), valvulotomy ( cắt van ) .
– Một số thuật ngữ Hệ tim mạch gồm 2 gốc từ + một hậu tố chỉ phương pháp phẫu thuật / rối loạn bệnh tật
– Cardiomyopexy ( th / th cố định và thắt chặt cơ tim ) ; cardiomyotomy ( th / th mở cơ tim ). – Cardiomyopathy ( bệnh cơ tim ) ; angiocarditis ( viêm tim mạch ) ; angiocardiopathy ( bệnh tim mạch ) ; phlebolithiasis ( bệnh sỏi tĩnh mạch ) ; thromboarteritis ( viêm động mạch huyết khối ) ; thrombophlebitis ( viêm tĩnh mạch huyết khối ) .

10. Các từ viết tắt thông dụng trong Hệ tim mạch

Từ viết tắt Nghĩa Từ đương tiếng Việt
AB apex beat tiếng đập mỏm tim
AF atrial fibrillation rung nhĩ
AI aortic incompetence hở van động mạch chủ
ASHD arteriosclerotic heart disease bệnh xơ cứng động mạch tim
BP blood pressure áp huyết
CAD coronary artery disease bệnh động mạch vành
CABG coronary artery bypass graft phẫu thuật bắc cầu động mạch vành
CCF ( U.K ) congestive cardiac failure suy tim sung huyết ( tiếng Anh )
chronic cardiac failure suy tim mãn tính
CHF ( US ) congestive heart failure suy tim sung huyết ( tiếng Mỹ )
CV cardiovascular tim mạch
CVA cardiovascular accident tai biến tim mạch
— — cerebrovascular accident tai biến mạch máu não
DVT deep venous thrombosis huyết khối tĩnh mạch sâu
ECG / EKG ( US ) electrocardiogram điện tâm đồ
HBP high blood pressure huyết áp cao
MI mitral incompetence hở van hai lá
myocardial infarction nhồi máu cơ tim
MVP mitral valve prolapse sa van hai lá
P. pulse nhịp mạch
RCA right coronary artery động mạch vành phải
TI tricuspid incompetence hở van ba lá
tiến sỹ tricuspid stenosis hẹp van ba lá
VP venous pressure áp xuất tĩnh mạch
VV varicose vein ( s ) giãn tĩnh mạch

11. Thuật ngữ chuyên môn và từ vựng phổ thông của Hệ tim mạch

Thuật ngữ trình độ Từ vựng đại trà phổ thông
Arteriosclerosis Hardening of the arteries ( xơ cứng động mạch )
Acute cerebrovascular sự kiện Stroke ( tai biến mạch máu não / đột quỵ )
Arrhythmia Palpitations ( chứng loạn nhịp ) ( đánh trống ngực )
Myocardial infarction Heart attack ( nhồi máu cơ tim ) ( đau tim )

12. Các thiết bị và dụng cụ liên quan đến Hệ tim mạch

Cardioaccelerator : máy tăng cường nhịp tim .
Cardiodilator : cai nong tâm vị .
Cardiophygmograph : tim mạch ký .
Cardiopneumograph : máy ghi nhịp tim phổi .
Cardiopulmonary bypass machine : máy tim phổi tự tạo. Đn. heart lung machine .
Cardioverter : máy khử rung tim. Đn. defibrillator. Cardiotachometer : máy đếm tiếng đập tim .
Defibrillator : máy khử rung tim .
Pacemaker : máy tạo nhịp tim .
Oxygenator : máy oxy hóa ( huyết ) .
Sphygmomanometer : huyết áp kế .

13. Các phương pháp chẩn đoán các bệnh tim mạch

Arteriography : chụp X quang động mạch .
Cardiac catheterization : thông tim .
Doppler ultrasound : siêu âm Doppler .
Electrocardiogram : điện tâm đồ .
Echocardiogram : siêu âm tim đồ .
Phonocardiogram : tâm thanh đồ .

14. Các bệnh liên quan đến Hệ tim mạch

Aneurysm : phình mạch .
Arteriosclerosis : xơ cứng động mạch .
Atherosclerosis : xơ vữa động mạch .
Cardiac arrhythmia : loạn nhịp tim .
Congenial heart disease : bệnh tim bẩm sinh .
Congestive heart failure : suy tim sung huyết .
Cor pulmonale : bệnh tim do bệnh phổi .
Hypertension : tăng huyết áp .
Ischemic heart disease : bệnh tim thiếu máu cục bộ .
Peripheral arterial disease : bệnh động mạch ngoại biên .
Phlebitis : viêm tĩnh mạch .
Stroke ( CVA ) : đột quỵ .
Varicose vein ( s ) : giãn tĩnh mạch .

15. Các phương thức và phẫu thuật để điều trị bệnh tim mạch

Angioplasty : tạo hình mạch .
Bypass surgery : phẫu thuật bắc cầu .
Cardioversion : sự khử rung .
Closed heart surgery : mổ tim đóng .
Heart valve surgery and valvuloplasty : phẫu thuật van tim và phẫu thuật tạo hình van .
Heart transplant ( tation ) : cấy tim .
Open heart surgery : mổ tim hở .
Pacemaker : máy tạo nhịp tim .

Nguyễn Phước Vĩnh Cố | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà nẵng

5/5 – ( 3 bầu chọn )

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE