Thứ Ba, Tháng Bảy 5, 2022
HomeWikivia trong tiếng Tiếng Việt - Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

via trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

For example, with images from a digital camera, the Exif information can be viewed, both in the Properties pages for the photo itself, as well as via optional additional Details View columns.

Ví dụ: với hình ảnh từ máy ảnh kỹ thuật số, thông tin Exif có thể được xem, cả trong các trang thuộc tính cho ảnh, cũng như thông qua các cột Chi tiết xem bổ sung.

WikiMatrix

Data collected via education parameters is intended to be matched against a business data feed for education.

Dữ liệu thu thập thông qua các thông số về giáo dục sẽ được khớp với nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp giáo dục.

support.google

Pyruvate can be converted into carbohydrates via gluconeogenesis, to fatty acids or energy through acetyl-CoA, to the amino acid alanine, and to ethanol.

Pyruvate có thể được chuyển đổi thành carbohydrate thông qua gluconeogenesis, thành axit béo hoặc năng lượng thông qua acetyl-CoA, với alanine axit amin và ethanol.

WikiMatrix

I-90 was extended again as part of the Big Dig from its terminus at I-93 to Boston’s Logan International Airport and a terminus of Route 1A in January 2003 via tunnels under the Fort Point Channel and the Ted Williams Tunnel under Boston Harbor.

I-90 lại được mở rộng như một phần của dự án Big Dig từ đầu của nó tại I-93 đến Sân bay Quốc tế Logan và một điểm đầu của Xa lộ 1A vào tháng 1 năm 2003 qua các đường hầm nằm bên dưới Eo biển Fort Point và Đường hầm Ted Williams nằm dưới Bến tàu Boston.

WikiMatrix

Use Google Analytics reports to strategically cull insights from users of your local storefront via combined data points.

Sử dụng báo cáo Google Analytics để chọn lọc có chiến lược thông tin chi tiết từ người dùng trang mặt tiền cửa hàng địa phương thông qua các điểm dữ liệu kết hợp.

support.google

Shortly after nationalisation, QEA began its first services outside the British Empire-to Tokyo via Darwin and Manila with Avro Lancastrian aircraft.

Một thời gian ngắn sau đó, QEA bắt đầu các dịch vụ đầu tiên của họ ngoài Đế quốc Anh tới Tokyo quá cảnh tại Darwin và Manila bằng máy bay Lancastrian.

WikiMatrix

Use a remarketing list created via Google Marketing Platform’s remarketing feature (formerly known as Boomerang) or other remarketing list service for the purposes of Google Ads remarketing campaigns, unless the websites and apps from which those lists were compiled meet the requirements of this policy

Sử dụng một danh sách tiếp thị lại được tạo qua tính năng tiếp thị lại của Google Marketing Platform (trước đây gọi là Boomerang) hoặc dịch vụ danh sách tiếp thị lại khác để phục vụ cho mục đích của các chiến dịch tiếp thị lại trong Google Ads, trừ khi những trang web và ứng dụng mà các danh sách đó thu thập dữ liệu đáp ứng được các yêu cầu của chính sách này

support.google

Steaming via the Panama Canal, she arrived at Sasebo 11 February and on the 15th rendezvoused with TF 77.

Prichett đi ngang qua kênh đào Panama, đi đến Sasebo vào ngày 11 tháng 2, rồi gặp gỡ Lực lượng Đặc nhiệm 77 vào ngày 15 tháng 2.

WikiMatrix

Chelsea are additionally funded by Abramovich via interest free soft loans channelled through his holding company Fordstam Limited.

Chelsea được tài trợ thêm bởi Abramovich thông qua khoản vay mềm không lãi suất mà được chuyển qua từ công ty mà ông nắm giữ Fordstam Limited.

WikiMatrix

If a person came via boat, then they would remain a few days in Genoa.

Nếu một người đến bằng thuyền, sau đó họ sẽ vẫn còn một vài ngày trong Genoa.

WikiMatrix

You can find a person to call via Duo if they’re in your contacts.

Bạn có thể tìm và gọi cho người khác thông qua Duo nếu họ có trong danh bạ của bạn.

support.google

Their field commander’s sending the map via courier, back to Germany on a zeppelin today.

Tư lệnh chiến trường của chúng sẽ gửi bản đồ bằng đường thư tín về Đức bằng khinh khí cầu vào hôm nay.

OpenSubtitles2018. v3

In many ways, Maximinus was similar to the later Thraco-Roman emperors of the 3rd–5th century (Licinius, Galerius, Aureolus, Leo the Thracian, etc.), elevating themselves, via a military career, from the condition of a common soldier in one of the Roman legions to the foremost positions of political power.

Bất luận thế nào thì Maximinus cũng tương tự như các vị hoàng đế người La Mã gốc Thracia vào thế kỷ thứ 3 đến thứ 5 (Licinius, Galerius, Aureolus, Leo I, v.v.), đều nắm quyền nhờ vào đường binh nghiệp từ lúc còn là một anh lính quèn của một trong những đạo quân lê dương La Mã đến khi nắm giữ các vị trí cao nhất của quyền bính.

WikiMatrix

Resistance to methicillin is mediated via the mec operon, part of the staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec).

Gen kháng methicillin ( mecA ) nằm trên SCCmec ( Staphylococcal cassette chromosome mec ) .

WikiMatrix

They are generated by the bulbospongiosus and pubococcygeus muscles under the control of a spinal reflex at the level of the spinal nerves S2–4 via the pudendal nerve.

Chúng được tạo ra bởi các cơ tubospongiosus và pubococcygeus dưới sự kiểm soát của một phản xạ cột sống ở cấp độ của các dây thần kinh cột sống S2-4 thông qua dây thần kinh pudendal.

WikiMatrix

Microsoft updates Xbox One’s OS every month, and these updates can be downloaded from the Xbox Live service to the Xbox and subsequently installed, or by using offline recovery images downloaded via a PC.

Microsoft cập nhật HĐH của Xbox One mỗi tháng, và những bản cập nhật này có thể được tải về tử dịch vụ Xbox Live và có thể được cập nhật sau, hoặc sử dụng các ảnh đĩa hồi phục ngoại tuyến đã được tải về qua một chiếc PC.

WikiMatrix

On April 30, 2018, Giertz announced via YouTube that she had been diagnosed with a noncancerous brain tumor.

Vào ngày 30 tháng 4 năm 2018, Giertz thông báo qua YouTube rằng cô đã bị chẩn đoán mắc u não lành tính.

WikiMatrix

Ushahidi — the name means ” witness ” or ” testimony ” in Swahili — is a very simple way of taking reports from the field, whether it’s from the web or, critically, via mobile phones and SMS, aggregating it and putting it on a map.

Ushahidi – cái tên có nghĩa ” chứng kiến ” hoặc ” bằng chứng ” ở Swahili là 1 cách thu thập báo cáo từ khu vực 1 cách đơn giản, kể cả từ web hay thông qua điện thoại di động và tin nhắn, tổng hợp và đặt nó lên bản đồ.

QED

The freeway heads generally east–west across southwest Chautauqua County, serving the hamlet of Findley Lake and the village of Sherman via NY 426 and NY 76, respectively, as it proceeds toward Chautauqua Lake.

Xa lộ gần như chạy theo hướng đông-tây ngang qua miền tây nam Quận Chautauqua, phục vụ thôn Findley Lake và làng Sherman qua ngã NY 426 và NY 76, theo thứ tự vừa kể khi nó tiếp tục đi đến Hồ Chautauqua.

WikiMatrix

For apps, segments can also be populated via app code.

Đối với ứng dụng, phân khúc cũng có thể được điền thông qua mã ứng dụng.

support.google

The following lines were planned: an east-west line from the southeast to the Osdorp district via Amsterdam Centraal railway station; a circle line from the western harbor area to the suburban town of Diemen; a north-south line from the northern district via Amsterdam Centraal to Weteringplantsoen traffic circle, with two branches at both ends; and a second east-west line from Geuzenveld district to Gaasperplas.

Các tuyến sau đã được lên kế hoạch: một tuyến đông-tây từ đông nam đến quận Osdorp qua ga đường sắt Amsterdam Centraal; một đường tròn từ khu vực cảng phía tây đến thị trấn ngoại ô Diemen; một tuyến bắc-nam từ quận phía bắc qua Amsterdam Centraal đến vòng tròn giao thông Weteringplantsoen, với hai nhánh ở hai đầu; và một tuyến đông-tây thứ hai từ quận Geuzenveld đến Gaasperplas.

WikiMatrix

The chemical basis of this association with a certain plant group has been studied for over 100 years, and is now known to occur via a number of biochemical adaptations to chemicals called glucosinolates in these plants.

Những yếu tố hóa học cơ bản của mối liên hệ với các nhóm thực vật nhất định đã được nghiên cứu hơn 100 năm, và ngày nay người ta biết rằng nhờ những thích nghi sinh hóa của chúng với các chất hóa học glucosinolates có trong các loài thực vật trên.

WikiMatrix

Via its freight subsidiary Qantas Freight, it owns 50% of both Australian air Express and Star Track Express (a trucking company), with the other 50% of both companies owned by Australia Post.

Thông qua công ty con là Qantas Freight, Qantas cũng hám 50% cổ phần của cả hai công ty Australian air Express và Star Track Express và 50% cổ phần còn lại của hai công ty trên do Australia Post sở hữu.

WikiMatrix

“Burnin’ Up” is the lead single from American pop rock band the Jonas Brothers’ third studio album, A Little Bit Longer, and was officially released via Radio Disney on June 19, 2008 as well as other radio stations, and on iTunes on June 20, 2008.

“Burnin’ Up” là đĩa đơn mở đầu từ album A Little Bit Longer của ban nhạc pop nước Mỹ Jonas Brothers, đã được phát hành không chính thức trên Radio Disney ngày 19 tháng 6 năm 2008 và trên iTunes ngày 20 tháng 6 năm 2008.

WikiMatrix

An Air Operation Center was established in each of Laos’ five military regions, with the personnel being recruited via the U. S. Air Force’s Palace Dog program.

Trung tâm hoạt động hàng không được thành lập tại 5 quân khu của Lào với nhân viên được tuyển mộ thông qua chương trình Palace Dog của Không quân Mỹ.

WikiMatrix

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE