Thứ Năm, Tháng Bảy 7, 2022
HomeWikivision trong tiếng Tiếng Việt - Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

vision trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

And what’s good about this, I think, is that it’s like a moment in time, like you’ve turned around, you’ve got X-ray vision and you’ve taken a picture with the X-ray camera.

Và quý nhất là 1 khoảnh khắc đúng lúc, khi bạn nhìn xung quanh, lấy được 1 tầm nhìn X-quang và chụp 1 bức bằng camera X-quang.

ted2019

Dad wasn’t a real militaristic kind of guy; he just felt bad that he wasn’t able to fight in World War II on account of his handicap, although they did let him get through the several-hour-long army physical exam before they got to the very last test, which was for vision.

Cha tôi không mấy là một quân nhân đúng nghĩa, chỉ là ông thấy tồi tệ vì không thể tham gia Chiến tranh Thế giới II bởi vì khuyết tật của mình, mặc dù họ cũng để cho ông ứng thí cuộc kiểm tra thể lực kéo dài vài tiếng đồng hồ trước giai đoạn cuối cùng, bài kiểm tra thị lực.

ted2019

CHAPTERS AND VERSES OF EACH VISION:

ĐOẠN VÀ CÂU CỦA MỖI SỰ HIỆN THẤY:

jw2019

When you put on gospel glasses, you find enhanced perspective, focus, and vision in the way you think about your priorities, your problems, your temptations, and even your mistakes.

Khi đeo “cặp kính phúc âm” lên, các anh chị em thấy được quan điểm, sự tập trung và tầm nhìn gia tăng theo cách mà các anh chị em nghĩ về các ưu tiên, vấn đề, cám dỗ và thậm chí những lỗi lầm của mình.

LDS

Competing priorities began to arise, deflecting our focus from the vision shared by the Brethren.

Những điều ưu tiên tranh nhau bắt đầu xảy ra khiến cho chúng tôi làm chệch hướng tập trung của mình từ sự hiểu biết đã được Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương chia sẻ.

LDS

It’s not a vision, it’s just common sense.

Đó không phải là ảo tưởng, là phán đoán sơ lược thôi.

OpenSubtitles2018. v3

With that vision, exercise your faith in acting upon their counsel.

Với sự hiểu biết đó, hãy sử dụng đức tin của mình trong việc hành động theo lời khuyên dạy của họ.

LDS

24 For there will no longer be any false vision or flattering* divination within the house of Israel.

24 Trong nhà Y-sơ-ra-ên sẽ không còn khải tượng giả, cũng chẳng còn lời tiên đoán êm tai* nữa.

jw2019

President Young had a vision, a dream, in which he visited with the Prophet Joseph Smith.

Chủ Tịch Young đã có một khải tượng, một giấc mơ, trong đó ông đã trò chuyện với Tiên Tri Joseph Smith.

LDS

Please note that the vision came in response to a prayer for others and not as a result of a request for personal edification or guidance.

Xin lưu ý rằng khải tượng đã đến để đáp lại một lời cầu nguyện cho những người khác chứ không phải là kết quả của một lời cầu xin về sự soi sáng hay hướng dẫn cho cá nhân.

LDS

… You and I are faced with the stark question of accepting the truth of the First Vision and that which followed it.

Các anh chị em và tôi phải đối phó với câu hỏi bình dị về việc chấp nhận lẽ thật của Khải Tượng Thứ Nhất, và điều tiếp theo sau đó.

LDS

So this is our largest airplane which we have, the Airbus A380, and it’s quite huge, so a lot of people fit in there and it’s technically completely different than the vision I’ve shown to you.

Vì đây là chiếc máy bay lớn nhất mà tất cả chúng ta có, máy bay Airbus A380, và nó khá lớn, cho nên vì thế có rất nhiều người hoàn toàn có thể ngồi ở trong và nó trọn vẹn khác về mặt kỹ thuật với hình ảnh mà tôi đã cho những bạn thấy .

QED

They recognize that the four angels whom the apostle John saw in a prophetic vision are “holding tight the four winds of the earth, that no wind might blow upon the earth.”

Họ nhận biết bốn thiên sứ trong sự hiện thấy có tính tiên tri của sứ đồ Giăng đang “cầm bốn hướng gió lại, hầu cho không gió nào thổi trên đất”.

jw2019

The river runs 9:00 to 03:00, giving a natural barrier between Mawhinney and the enemy. a bank of mud at 12:00 protects them from small arms fire, and enables a clear field of vision.

Sông chạy 9:00 để 03:00, đưa ra một rào cản tự nhiên giữa Mawhinney và kẻ thù. một ngân hàng của bùn at 12:00 bảo vệ chúng khỏi lửa vũ khí nhỏ, và cho phép một lĩnh vực rõ ràng về tầm nhìn.

QED

So, three types of vision, right?

Có 3 thể loại tưởng tượng, đúng chứ?

ted2019

An additional purpose of the Sabbath is to elevate our vision from the things of the world to the blessings of eternity.

Một mục đích khác của ngày Sa Bát là để nâng cao tầm nhìn của chúng ta từ những sự việc của thế gian lên đến các phước lành vĩnh cửu.

LDS

A leader with vision gives inspired direction, creates a sense of purpose, and instills enthusiasm in those around him.

Một vị lãnh đạo với tầm nhìn xa mang đến sự hướng dẫn đầy soi dẫn, tạo ra một ý thức về mục đích và làm cho những người xung quanh mình cảm thấy nhiệt tình.

LDS

3 Daniel’s visions next turn heavenward.

3 Kế đến, những sự hiện thấy của Đa-ni-ên hướng về trời.

jw2019

What does the vision recorded by the apostle John at Revelation 20:12, 13 reveal?

Lời sứ đồ Giăng tường thuật về sự hiện thấy được ghi nơi Khải-huyền 20:12, 13 cho biết điều gì?

jw2019

This shared vision caused her not only to support the change but also to become an essential part in its success.

Sự hiểu biết được chia sẻ này làm cho cô ấy không những ủng hộ sự thay đổi đó mà còn trở thành một phần thiết yếu trong sự thành công của điều đó nữa.

LDS

3 How has Ezekiel’s vision been fulfilled?

3 Khải tượng mà Ê-xê-chi-ên thấy được ứng nghiệm ra sao?

jw2019

The day I was born, my mama had a vision that I would lose much but be saved by a woman.

Ngày tôi chào đời, mẹ tôi đã đoán trước rằng tôi sẽ gặp nạn lớn nhưng được cứu bởi một phụ nữ .

OpenSubtitles2018. v3

The invitation was much like the one presented by God to the apostle Paul, who saw in vision a man entreating him: “Step over into Macedonia and help us.”

Lời mời gọi từa tựa như lời Đức Chúa Trời đã kêu gọi sứ đồ Phao-lô, khi có lần nọ ông nhận được một sự hiện thấy về một người đàn ông kia nài nỉ: “Hãy qua xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi” (Công-vụ các Sứ-đồ 16:9, 10).

jw2019

The Prophet explained: “Nothing could be more pleasing to the Saints upon the order of the kingdom of the Lord, than the light which burst upon the world through the foregoing vision.

Vị Tiên Tri giải thích: “Không có điều gì có thể làm cho Các Thánh Hữu hài lòng về sự trật tự trong vương quốc của Chúa hơn là ánh sáng chợt lóe lên trên thế gian qua khải tượng đã nói ở trên.

LDS

One hundred eighty years ago, on this very day, April 3, 1836, a magnificent vision was opened to the Prophet Joseph Smith and Oliver Cowdery in the Kirtland Temple.

Cách đây một trăm tám mươi năm, cũng đúng vào ngày này, ngày 3 tháng Tư năm 1836, một khải tượng tuyệt vời đã được mở ra cho Tiên Tri Joseph Smith và Oliver Cowdery trong Đền Thờ Kirtland.

LDS

Source: https://entechgadget.com
Category: Wiki

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bài viết hay nhất

DANH MỤC WEBSITE